საბუღალტრო მომსახურება

კომპანია ACG გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო  მომსახურებას. პროფესიონალ ბუღალტერთა ჯგუფი გთვაზობთ ყოველთვიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას IFRC თანახმად, საბუღალტრო პროგრამების გამოყენებით,ასევე:   ყოველთვიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება; საგადასახადო კონსულტაციები; ფინანსური რეპორტის მომზადება; პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტაციის მომზადება; საბაჟო პროცედურების განხორციელება;     კომპანიის დევიზი […]

აუდიტორული მომსახურება

ACG-ს  მიერ ჩატარებული აუდიტი უზრუნველყოფს კომპანიის ფინანსური მართვის ეფექტურობის ამაღლებას: წლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას IFRS მოთხოვნების შესაბამისად; კომპანიის ფინანსური საქმიანობის გამჭვირვალობის ამაღლება; კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების საიმედოობის ზრდა; საბუღალტრო სააღრიცხვო სისტემის ეფექტურობის ზრდა და ხარვეზების გამოვლენა; კომპანიის საგადასახადო რისკების შემცირება; კომპანიის […]