აუდიტორული მომსახურება

ACG-ს  მიერ ჩატარებული აუდიტი უზრუნველყოფს კომპანიის ფინანსური მართვის ეფექტურობის ამაღლებას:

 • წლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას IFRS მოთხოვნების შესაბამისად;
 • კომპანიის ფინანსური საქმიანობის გამჭვირვალობის ამაღლება;
 • კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების საიმედოობის ზრდა;
 • საბუღალტრო სააღრიცხვო სისტემის ეფექტურობის ზრდა და ხარვეზების გამოვლენა;
 • კომპანიის საგადასახადო რისკების შემცირება;
 • კომპანიის მიერ გაწეული ხარჯების მიზანშეწონილობას და ოპტიმიზაცია;

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების გამჭვირვალობა და საიმედობა წარმოადგენს ერთ-ერთ გარანტს მისი შემდგომი მდგრადი განვითარებისათვის. აღნიშნული პროექტის განხორციელბა ხელს შეუწყობს, რომ კომპანიის მენეჯმენტი უზრუნველყოფილი იყოს უმაღლესი ხარისხის საკონსულტაციო მომსახურებითა და ინფორმაციით.

 

ეფექტურობა:

 • დროული და საიმედო საბუღალტო მონაცემების მიღებას საგადასახადო ადმინისტრირების თვალსაზრისით;
 • კონტროლის გაძლიერება ძირითადი საშუალებებისა და მარაგების მოძრაობაზე;
 • ძირითადი საშუალებების და მარაგების სისწორის დადგენა;
 • დაგეგმილი ბიუჯეტის სისწორის დადგენა;
 • კონტროლის გაძლიერება ფულადი-ნაკადების მოძრაობაზე;
 • მონიტორინგის როლის გაძლიერება;

აუდიტი მოიცავს:

 1. ფულადი ნაკადების მოძრაობის აუდიტი;
  გარკვეული პერიოდისათვის ფულის ნაშთის სისწორის დადასტურება;
  საბანკო და სალარო ოპერაციების შემოწმება და სისწორის დადასტურება;
  შიდა საბუღალტრო სისტემის კონტროლის შეფასება;
  სასეხო ხელშეკრულებებით განსაზღვეული ფულადი ნაკადების შემოსვლა-გასვლის შემოწმება და სისწორის დადასტურება;
 2. დებიტორული და კრედიტორული დავალიანების აუდიტი
  კომპანიის დებიტორების ინვენტარიზაცია და მათი სისწორის დადასტურება;
  საეჭვო და გაკოტრებული კრედიტორების გამოვლენა;
  პირველადი დოკუმენტების და ინვოისების არსებობის სისწორის დადასტურება;
  კომპანიის ხელმძღვანელობის მიერ დაწესებული წესების დაცვა;
  საკრედიტო რესურსების სწორად ათვისება და მიზანმიმართული ხარჯვის სისწორის დადასტურება;
 3.  ძირითადი საშუალებების აუდიტი
  ინვენტარიზაციის შედეგების სწორი ასახვა საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემაში;
  რეალურად არსებული ძირითადი საშუალებების რაოდენობის განსაზღვრა;
  ძირითად საშუალებებზე გაწეული კაპიტალური დანახარჯების ასახვა საბუღალტრო სისტემაში;
  დარიცხული ცვეთის სისწორის განსაზღვრა;
  ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულების განსაზღვრა;
  ძირითადი საშუალებების ჩამოწერა და საბუღალტრო სისტემაში მათი სწორად ასახვა;
  მიწაზე საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და მიწის გადასახადის ბიუჯეტთან ანგარიშწორების სისწორე;
  იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებების გადასახადის გადახდის სისწორე;
  შესყიდული ძირითადი საშუალებების ღირებულების სწორი განსაზღვრა სააღრიცხვო სისტემაში;
  დაუმთავრებელი მშენებლობების ასახვა სააღრიცხვო სისტემაში;
 4. მარაგების აუდიტი
  გარკვეული დროისათვის მარაგების ინვენტარიზაცია და მისი საბალანსო მონაცემებთან   შედარება;
  მარაგების ჩამოწერის ღირებულების სწორი განსაზღვრა;
  მარაგების აღრიცხვის სწორი პოლიტიკის შემუშავება;
  საწარმოო მარაგებში არსებული ფაქტიური პროდუქციის თვითღირებულების განსაზღვრა;
  მზა პროდუქციის თვითღირებულების კალკულაციის განსაზღვრა;
  გადატვირთული პროდუქციის სისწორის დადასტურება;
  დანაკლისის განსაზღვრა და მისი სწორი ასხავა საბუღალტრო მონაცემებში;
 5. ხარჯების აუდიტი
  ცვეთის ხარჯების სწორი ასახვა მოგება-ზარალის უწყისში;
  სამეცნიერო-კვლევითი ხარჯების სისწორის დადასტურება;
  სადაზღვევო ხარჯების სისწორის დადასტურება;
  ჩამოწერილი მატერიალური მარაგების სისწორის დადასტურება;
  რეალიზაციისას ჩამოწერილი ძირითადი საშუალებების ღირებულების სისწორის დადასტურება;
  შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების სისწორის დადასტურება;
  საეჭვო ვალების ჩამოწერასთან დაკავშირებული ხარჯების სისწორის დადასტურება;
  სადისტრიბუციო და მარკეტინგული ხარჯების სისწორის დადასტურება;
  სხვა ხარჯების სისწორის დადასტურება
 6. შემოსავლების აუდიტი
  კომპანიის შემოსავლების სისწორის განსაზღვრა საანგარიშგებო პერიოდთან მიმართებაში. აღნიშნული მოიცავს კლიენტებიდან, საიჯარო საშუალებებიდან და ა.შ. შემოსავლებს;
  უცხოურ ვალუტაში აღებული კრედიტების გადაფასების სისწორის დადასტურება;
 7. კომპანიის საკუთარი კაპიტალის აუდიტი
  მოგების, გაუნაწილებელი მოგების და გადაფასების შედეგად მიღებული რეზერვების სისწორის დადასტურება;